image

Modelování a simulace

Předmět Modelování systémů a procesů podává přehled matematických metod a algoritmů, které vytvářejí základní nářadí používané v analýze systémů. Metody a algoritmy jsou zařazeny do kontextu obecně užívaných pojmů v této oblasti. Matematický aparát umožňuje modelovat základní stavební bloky, které slouží k výstavbě hierarchicky vyšších. Pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic je zdůrazněna role Laplaceovy transformace a Z-transformace a použití rekurentních algoritmů.

Ve cvičeních se studenti naučí používat standardní počítačové vybavení pro zpracování a simulaci signálů a systémů (MATLAB).