Projekt: Analýza možností zvyšovat přepravní výkonnost a provozní hospodárnost užitkových automobilů – K611XAUA


Vedoucí projektu: Prof. Ing. Miroslav STEINER, DrSc.

Studenti: Petr VICHERA - 3. ročník

Kontakt: Prof. Ing. Miroslav STEINER, DrSc., tel. 02/24890717, e-mail steiner@fd.cvut.cz

Návěsová souprava

Projekt byl zahájen v roce 1997 jeho řešení bylo zahájeno v akademickém roce 1998/99. Cílem projektu je analyzovat současný stav a vývoj meznárodní kamionové dopravy (MKD) v souvislosti s lety minulými a s předpokladem do budoucna a navrhnout metody, kriteria a opatření vedoucí k racionalizaci silniční dopravy.

V současnosti zajišťuje silniční doprava cca 82% všech přepravených tun a cca 65% realizovaných tkm. Obdobná situace je v ostatních státech Evropy. Má tedy dominující postavení, které si udrží pravděpodobně v budoucnu, zejména v systému kombinovyných doprav.


Stručný úvod do projektu


Naším cílem je analyzovat současný stav a vývoj kamionové dopravy v souvislosti s lety minulými a s předpokladem do budoucna. Budeme se zde zabývat pouze kamionovou dopravou nad 6,5 t celkové hmotnosti. Dopravou dálkovou mezinárodní (nad 150 km) a na střední vzdálenosti (nad 50 km).

Dále budeme tento stav porovnávat s přepravou železniční. Budou nás také zajímat vývojové tendence v konstrukcích užitkových automobilů a rozvoj silničních sítí.

Po provedení analýzy se budeme teoreticky věnovat porovnávání jednotlivých faktorů mezi různými typy automobilů v jednotlivých kategoriích. Vypracujeme teorii, metodiku a kritéria pro hodnocení přepravní výkonnosti a provozní hospodárnosti užitkových automobilů.

Na konec budeme konkrétně definovat technické požadavky na zvýšení přepravní výkonnosti a provozní hospodárnosti užitkových automobilů.


Přepravní výkonnost

Každý dopravce se v dnešní době snaží o co nejekonomičtější provoz “svých” přepravních prostředků. Snaží se tedy o maximální využití jejich kapacity, jízdního výkonu, o co nejnižší doby pro naložení a vyložení nákladu ⇒ snaží se o co nejvyšší přepravní výkon (snaží se přepravit co nejvyšší množství nákladu na určité vzdálenosti v minimálním čase).

Přepravní výkon lze definovat vzorcem:

v HTML nezobrazitelný vzorec

Základní pojmy :

Přepravní výkon

P

[tkm/hod]

Kapacita vozidla

K

[t]

Střední technická rychlost

v

[km/hod]

Celková doba nakládání a vykládání

t

[hod]

Součinitel využití jízd

b

Součinitel využití nosnosti

g

Přepravní vzdálenost se zatížením

l

[km]

V tomto vzorci se nachází několik ovlivnitelných faktorů kterými se budeme zabývat, měřit a vyhodnocovat jejich vliv na celkový přepravní výkon.

Následně budeme porovnávat různé varianty souprav (návěsová, přívěsová) na konkrétní trase a vyhodnocovat jejich výhody a nevýhody pro konkrétní podmínky.


Provozní hospodárnost

Uvážíme-li společenské náklady dopravy tedy náklady v co nejširších souvislostech musíme dospět ke vzorci:

Nsp = Nkongesce + Nsiln. nehody + N opotřebení vozovek + N ekologie(hluk, emise, zábor půdy atp.)+ Npodnikove

To, aby všechny uvedené externí náklady byly internizovány, tedy aby se platila daň z př. znečištění ovzduší ,používání vozovek, příspěvky na likvidaci havárií , je předmětem snahy snah EU a států nejen evropských.

Podrobnější náhled na náklady podniku nám umožní vzorec:

Npodnikové = Nmzdové + Nsoc. poj. +N cestovné+ Nprovozní režie +N ostatní + Nvybrané (včetně odpisů)

Právě vybrané náklady budou předmětem našeho zájmu. Zařadíme do nich výdaje ovlivněné kvalitou dopravního prostředku:

Nvybrané = NPHM+ No+v + Npneu +N ostatní přímý materiál+Nodpisy + N spolehlivost