image

O ústavu

  
 

O ústavu

Ústav aplikované matematiky (dále U611) zajišťuje na FD výuku matematiky, geometrie, matematické statistiky, fyziky a matematického modelování.

Náplň matematických a fyzikálních předmětů prvního bloku studijního plánu byla definována potřebami odborných inženýrských kateder. Spojení matematiky a fyziky v předmětech zabezpečovaných jednou katedrou umožnilo synchronizovat jejich výuku.

Ústav zabezpečuje řadu odborných projektů s aplikací matematiky v dopravních problémech a studium doktorandů. Pracovníci katedry přednášejí také povinné a volitelné předměty studijního plánu. Výzkumná činnost katedry vychází z úspěšně obhájeného výkumného záměru MŠMT a soustřeďuje se na  pravděpodobnostní modely v dopravních sítích, Bayesovské procesy, využití markovských modelů pro odhad směrových vztahů, modelování a řízení dopravy v městských centrech, dále na adaptivní filtry, analýzu nestacionárních signálů a v neposlední řadě na zproacování obrazové informace pro dopravní aplikace a  statistické metody rozpoznávání.

V ústavu je rozvíjena historie matematiky. Tvůrčí aktivity jsou podporovány granty.

Ústav organizuje pravidelný seminář Aplikace matematiky v dopravě.