image

Program přednášek Fy2 + PEM

[lctlec.show.tpl]

Osnova předmětu FY2 pro Fakultu dopravní, 3. semestr, 2+2

 Předpoklady

 • Základy středoškolské fyziky (znalost základních fyzikálních veličin).
 • Znalost práce s vektory (sčítání a odčítání vektorů, velikost vektoru, skalární a vektorový součin).
 • Ovládání diferenciálního a integrálního počtu jedné a více proměnných.
 • Sestavení (a v některých případech řešení) soustav pohybových rovnic hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, kontinua, nabité částice v elektrickém poli.
 • Znalost základních zákonů mechaniky, termodynamiky, elektrického pole.
 • Znalost zákonů zachování hybnosti, momentu hybnosti, energie, elektrického náboje.
 • Znalost tvaru vlnové rovnice a popisu rovinné harmonické vlny.
 • Znalost vlastností elektrického pole.

 Obsah předmětu

 1. Stacionární magnetické pole. Lorentzova síla. Nabitá částice v magnetickém poli. Síla působící na přímý vodič a proudovou smyčku.
 2. Biotův – Savartův zákon. Ampérův zákon. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Indukční proud. Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie magnetického pole.
 3. Magnetický moment elektronu. Magnetické vlastnosti látek. Intenzita magnetického pole.
 4. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Vlnová rovnice. Energie elektromagnetického pole. Spektrum elektromagnetického vlnění.
 5. Světlo jako elektromagnetické vlnění. Geometrická optika. Zobrazovací soustava, princip zobrazení. Optická vlákna.
 6. Vlnové vlastnosti světla. Polarizace. Koherence. Interference. Difrakce.
 7. Kvantové vlastnosti elektromagnetického vlnění. Planckův zákon (vyzařovací zákony). Základy termovizního měření. Interakce elektromagnetického záření s látkou. Foton.
 8. Korpuskulárně vlnový dualizmus. Vlnové vlastnosti částic. Difrakce částic. DeBroglieovy vlny. Relace neurčitosti.
 9. Kvantověmechanický popis částice. Vlnová funkce. Formalizmus kvantové mechaniky. Částice v potenciálové jámě.
 10. Vodíkový atom. Kvantová čísla. Pauliho vylučovací princip.
 11. Víceelektronové atomy. Emisní a absorpční spektra. Spontánní a stimulovaná emise. Princip laseru. Rentgenové záření.
 12. Struktura pevných látek. Druhy vazeb. Pásová struktura.
 13. Polovodiče vlastní a příměsové. Elektrická a tepelná vodivost polovodičů.
 14. Atomové jádro a jeho základní charakteristiky. Stabilita a přeměny jader. Uvolňování jaderné energie. Jaderné reakce.

  Dosažené znalosti

 • Sestavení (a v některých případech řešení) pohybové rovnice pro nabitou částici v magnetickém a elektromagnetickém poli. Sestavení Schrödingerovy rovnice v případě, že potenciál explicitně nezávisí na čase.
 • Znalost základních zákonů magnetického a elektromagnetického pole (Biotův – Savartův zákon, Ampérův zákon, Faradayův zákon elektromagnetické indukce), Snellova zákona lomu, vyzařovacích zákonů, přeměnového zákona.
 • Znalost vlastností elektromagnetického vlnění.
 • Znalost zobrazení pomocí zobrazovací soustavy se společnou optickou osou.
 • Znalost určení konstruktivní a destruktivní interference na tenkých vrstvách.
 • Znalost základních principů kvantové fyziky.
 • Znalost vzniku emisních a absorpčních spekter atomů.
 • Znalost elektrických vlastností pevných látek z pásové struktury.
 • Znalost jaderných přeměn.

Literatura:
Nováková, D., Malá, Z., Novák, R.: Fyzika II, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009

 

Osnova předmětu PEM pro Fakultu dopravní, 3. semestr, 2+2

 Předpoklady

 • Základy středoškolské fyziky (znalost základních fyzikálních veličin).
 • Znalost práce s vektory (sčítání a odčítání vektorů, velikost vektoru, skalární a vektorový součin).
 • Ovládání diferenciálního a integrálního počtu jedné a více proměnných.
 • Sestavení (a v některých případech řešení) soustav pohybových rovnic hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, kontinua.
 • Znalost základních zákonů mechaniky, termodynamiky.
 • Znalost zákonů zachování hybnosti, momentu hybnosti, energie.
 • Znalost tvaru vlnové rovnice a popisu rovinné harmonické vlny.

 Obsah předmětu

 1. Elektrický náboj (kvantování náboje, hustota náboje, elektrický dipól). Coulombův zákon. Intenzita a potenciál elektrostatického pole. Gaussova věta elektrostatická.
 2. Elektrické pole ve vodičích a v nevodičích. Polarizace dielektrika. Permitivita a susceptibilita prostředí. Kondenzátory a jejich zapojení. Energie elektrostatického pole.
 3. Ustálený elektrický proud. Elektrická vodivost. Ohmův zákon. Kirchhoffovy zákony. Práce a výkon elektrického proudu. Kontaktní napětí a termoelektrické jevy v kovech.
 4. Zdroje magnetického pole. Magnetická indukce. Lorentzova síla.
 5. Ampérův zákon. Biotův – Savartův zákon. Aplikace pro vakuum (volná částice, vodič pod proudem). Magnetický indukční tok.
 6. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Indukční proud. Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie magnetického pole. Střídavý proud.
 7. Magnetické vlastnosti látek. Intenzita magnetického pole. Diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, hysterezní smyčka.
 8. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny a jejich spektrum. Energie elektromagnetického pole.
 9. Geometrická optika. Podstata světla a rychlost světla. Odraz a lom. Zobrazovací soustavy (zrcadla, čočky). Optická vlákna. Optické přístroje.
 10. Vlnové vlastnosti světla. Odraz a lom světla. Interference. Difrakce. Polarizace. Koherence.
 11. Kvantové vlastnosti elektromagnetického vlnění. Foton. Planckův vyzařovací zákon. Základy termovizního měření. Interakce elektromagnetického záření s látkou. Fotoelektrický jev.
 12. Složení atomu. Elementární částice. Vlnová povaha částic. Heisenbergovy relace. Pravděpodobnostní popis mikrosvěta. Pauliho vylučovací princip. Emisní a absorpční spektra. Spontánní a stimulovaná emise. Princip laseru.
 13. Struktura pevných látek. Druhy vazeb. Pásová struktura. Polovodiče vlastní a příměsové.
 14. Rezerva.

  Dosažené znalosti

 • Sestavení (a v některých případech řešení) pohybové rovnice pro nabitou částici v elektrickém, magnetickém a elektromagnetickém poli.
 • Znalost určení intenzity elektrostatického pole z principu superpozice a z Gaussovy věty elektrostatické.
 • Znalost určení veličin v jednoduchém elektickém obvodu.
 • Znalost základních zákonů magnetického a elektromagnetického pole (Coulombův zákon, Biotův – Savartův zákon, Ampérův zákon, Faradayův zákon elektromagnetické indukce), Snellova zákona lomu, vyzařovacích zákonů, přeměnového zákona.
 • Znalost vlastností elektromagnetického vlnění.
 • Znalost zobrazení pomocí zobrazovací soustavy se společnou optickou osou.
 • Znalost určení konstruktivní a destruktivní interference na tenkých vrstvách.
 • Znalost vzniku emisních a absorpčních spekter atomů.
 • Znalost elektrických vlastností pevných látek z pásové struktury.

Literatura:
Malá, Z., Nováková, D., Vítů, T.: Fyzika I, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009
Nováková, D., Malá, Z., Novák, R.: Fyzika II, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009